Vyhledat

Přihlášení

Zásada ochrany osobných údajov

 1. Informácie k spracovaniu osobných dát

  Duran, s.r.o, so sídlom Kmeťova 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:36294349 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 10116/R ako správca údajov (ďalej len Správca údajov) dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

 2. Zabezpečenie Vašich osobných dát

  Správca údajov dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám dávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnena osoba a nepredáváme ich bez Vašeho súhlasu ďalším subjektom pre ďaľšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

 3. Právo na informacie

  Vaším právom je požiadať Správcu údajov o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a pre aký účel o Vás spracováváme. Tieto informáciee Vám poskytneme zdarma ve lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciach najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Pokiaľ budete požadovať zdielanie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najskôr potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej náleží táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúcu informáciu k Vašej identifikácii, pokiaľ Vám poskytneme osobné údaje,ktoré spracovávame k Vašej osobe.

  Naším právom potom je zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií apod.).

 4. Aktualizácia údajov, právo na opravu

  Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska, bydliska a pod.), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správca.

  S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

 5. Námietky

  Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

  Úrad na ochranu osobných údajov SR
  Hraničná 12 820 07
  Bratislava 27

 6. Právo na výmaz

  Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať údaje aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto údaje nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďaľšie účely spracovania.

 7. Kam sa môžete obrátiť

  So svojimi otázkami na ochranu svojich osobných údajov sa môžete tiež obracať na našu spoločnosť, e- mail duranplast@duranplast.sk, alebo na adresu sídla spoločnosti:

  Duran s.r.o.
  Kmeťova 27
  915 01 Nové Město nad Váhom

 8. Zasielanie noviniek na email

  V prípade, že máte záujem od Duran, spol. s.r.o. dostávať akčné ponuky produktov a iné informácie prostredníctvom emailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento e - mail spracovávať výhradne na tieto účely a nepredáme takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od Duran, spol. s.r.o. nechcete dostávať e - maily pre tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej emailovej adresy tu, alebo písomne ​​na adresu sídla spoločnosti.

 9. Spracovanie osobných údajov

  Správca údajov bude spracovávať Vaše osobné údaje len na základe zákona, z právnych dôvodov vyplývajúcich z právnych predpisov a nariadení EÚ, na základe oprávneného záujmu a pre vnútornú potrebu.

  Osobné dáta spracovávame pre obchodné a podnikateľské účely (cenové ponuky a dopytu, účtovných a fakturačnej evidencie, vzájomná Korešpondencia a vybavovanie objednávok).

  Osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia: externá účtovná firma, prepravná spoločnosť a správca softvérov.

 

Duran, spol. s.r.o.
Ing. Vladana Sztwiertniová - riaditeľka